Medzinárodný kongres porodných asistentiek 2014, Praha

 

ICM je svetová organizácia, ktorá podporuje pôrodné asistentky a pracuje v snahe posilniť profesné organizácie pôrodných asistentiek na celosvetovej úrovni.

Cieľom ICM je celosvetovo podporovať nielen práva žien, ale i dostupnosť starostlivosti o ženu pred, počas a po pôrode. V súčasnosti má ICM viac ako 100 členských organizácií reprezentujúcich pôrodné asistentky. Spolupracuje s organizáciami World Health Organisation, Unicef.

 

Motto konferencie:             Svet potrebuje pôrodné asistentky teraz viac, než kedykoľvek predtým…

Cieľom kongresu ICM:       Zdieľanie znalostí medzi pôrodnými asistentkami z celého sveta na vysokej odbornej   úrovni.

Téma kongresu:                  Pôrodná asistencia: Globálne zlepšenie zdravia žien

 

Hlavným obsahom prednášok na konferencii bola zlá úroveň dostupnosti starostlivosti pôrodných asistentiek v niektorých krajinách Afriky, Ázie a Južnej Ameriky.

 

Priebeh

Kongres prebehol  1. - 5. júna 2014.

Viac než 3700 účastnic z celého sveta si vypočulo desiatky prednášok. Každý deň mal svoju hlavnú tému prezentovanú subtémou kongresu:

·         Preklenovacia: pôrodníctvo a právo žien na zdravie

·         Prístup: prekonanie priepasti tak, aby sa zlepšila starostlivosť a jej výsledky pre ženy i ich rodiny

·         Vzdelanie: most k pôrodníctvu a autonómia žien

·         Pôrodná asistentka: premostenie kultúry a praxe

Skladba přednášok bola veľmi pestrá. V prednáškach vyzvaní prednášajúci prezentovali myšlienky vzťahujúce sa k hlavnej téme dňa. Prednášky prebiehali v sekciách. Súčasťou boli i workshopy a sympózia. Bohatá bola i posterová sekcia.

 

Vybrané prednášky – materské mlieko, dojčenie

·         Náhrady dojčenia v nemocniciach pre novorodencov a štatút dojčenia počas prvých 6 mesiacov

·         Podpora dojčenia v lokálnej komunite – kontrolovaná štúdia

·         Odstriekavanie materského mlieka: riadené alebo voľné?

·         „Kúsok slobody“: perspektíva v ideológii s vynálezom odsávačiek

Všetky prednášky zdôrazňovali význam dojčenia pre psychický i sociálny vývoj dieťaťa.

Na druhú stranu bola zdôrazňovaná i slobodná voľba matky.

 

Podpora dojčenia vo Fínsku /Katja Koskinen/

Prednáška sa týkala princípov, ktoré sú využívané pri podpore dojčenia vo Fínsku.

Poradenstvo dojčenia by malo byť zahrnuté do pravidelného zdravotného vyšetrenia a rodinného vzdelávania v poradni. WHO / UNICEF „Detská Friendly Hospital Initiative“ by mala byť realizovaná vo všetkých pôrodniciach a poradenstvo dojčenia by malo byť súčasťou pravidelných zdravotných prehliadok v detských klinikách tak dlho, ako je dieťa dojčené. Zdravotníci by mali mať dostatočné školenie v oblasti poradenstva dojčenia.

Výsledky sú založené na analýze celoštátneho prieskumu, ktorý sa uskutočňuje každých päť rokov od roku 1995. (Naposledy boli zhromaždené údaje od novembra 2010 do mája 2011.) Zúčastnilo sa 525 detských zdravotných kliník (60%), 846 sestier verejného zdravia (PHN) odpovedalo na otázky týkajúce sa ich vzdelania a pracovných skúseností. 5398 rodičov detí vo veku 2 týždňov až 12 mesiacov bolo opýtaných na pravidelné návštevy na detskej zdravotnej klinike, čo predstavuje vzorku 8% detí narodených vo Fínsku v roku 2010.

Takmer všetky deti mladšie než 1 mesiac sú dojčené (92%). 65% detí pod jeden mesiac je výlučne dojčených. 55% detí vo veku 4 mesiacov dostáva pevnú stravu. 15% detí vo veku 5 mesiacov je výlučne dojčených a naviac 51% je čiastočne dojčených. Vo veku jedného roku je dojčených len 41% detí.
Z faktorov vzťahujúcich sa k dĺžke dojčenia bolo identifikované, že nízky vek matky, nízka úroveň vzdelania a fajčenie sú spojené s kratšou dobou trvania dojčenia. U otcov má rovnako negatívny vplyv nízka úroveň vzdelania a fajčenie. Ďalej bolo preukázané, že prvé dieťa je dojčené kratšiu dobu než ďalšie deti. Predčasne narodené deti (narodené pred 37. týždňom tehotenstva) sú dojčené kratšiu dobu, než donosené bábätká.

I napriek tomu je vidieť pozitívny vývoj v problematike dojčenia, zvýšenú pozornosť je nutné venovať kampaniam o dojčení pre mladé matky, slobodné matky, rodičov s nízkou úrovňou vzdelania a fajčiarov.
Základná úroveň vzdelávania ošetrovateľských pracovníkov v detských nemocniciach je dostatočná, ale u lékarov je ešte priestor pre osvetu a vzdelávanie v problematike dojčenia.

 

Podpora dojčenia /Dr. Kath Ryan/

V novembri 2008, ako súčasť veľkej investície do propagácie dojčenia, štyri vlády Spojeného kráľovstva zahájili kampaň, kedy bolo zdarma k dispozícii pre všetky tehotné ženy v Spojenom kráľovstve (UK) DVD s názvom "Význam dojčenia". To sa skladalo z krátkeho filmu, kde predávalo svoje skúsenosti z dojčenia deväť žien, doplnené radou piatich kratších filmov zameraných na špecifické aspekty dojčenia.

V prednáške zazneli závery štúdie, ktorá analyzovala zmeny v postojoch žien
k dojčeniu dieťaťa. Štúdia bola rozdelená do troch fáz.

1. fáza uskutočnená pred nasadením DVD, používala zber dát pomocou dotazníkov zaslaných poštou ženám v 20. a 35. týždni tehotenstva a v šiestich týždňoch po pôrode.

2. fáza uskutočnená po uvedení DVD, použila rovnaký dotazník.

3. fáza obsahovala kvalitatívny výskum zahrňujúci telefonické rozhovory.

Zistenie z 1. fáze naznačujú, že materské postoje k výžive dojčaťa sa významne líšia v rôznych štádiách tehotenstva a po pôrode. Okrem toho väčšina postojov spadla do poloviny skóre, čo môže naznačovať, že mnoho žien má ambivalentný postoj k svojim voľbám v otázkach dojčenia.

Zistenie z 2. fáze preukázala významné zlepšenie v postojoch k dojčeniu po pôrode. Najväčšie zlepšenie bolo dosiahnuté vo vekovej skupine 30 – 34 rokov.

Zistenie z 2. a 3. fáze ukázali, že vplyv sledovania DVD bol najmä u prvorodičiek a ďalej u všetkých respondentiek v dobe krátko po zhliadnutí DVD. Vo všeobecnosti vplyv DVD nebol tak preukázateľný, ako by sa dalo očakávať. Avšak matky oceňovali, že DVD bolo užitočné pri pomoci s technikou dojčenia a k edukácii partnera.

Pôrodné asistentky DVD oceňovali ako výukový prostriedok a ocenili, že prekladom do viacerých jazykov bolo DVD veľmi užitočné pri podpore pre ženy z etnických menšín.

 

Ďalšie odborné prednášky pre PA v nemocnici a komunitnú starostlivosť

 • kompetencie PA
 • podpora voľby miesta pôrodu
 • pôrod koncom panovým /workshop/
 • postgraduálne vzdelávanie PA
 • edukácia detí, podpora plánovaného rodičovstva
 • aplikácia Entonoxu počas pôrodu
 • starostlivosť o kožu novorodencov, baby masáže
 • vhodné spôsoby uspávania novorodencov
 • pomôcky počas pôrodu /pôrodné stoličky a iné pomôcky/
 • predstavenie jednotlivých svetových univerzít pre odbor PA
 • výživa dojčiat počas prvého roku života

 

Podpora pôrodných asistentiek v 21. storočí – všeobecné zhrnutia a výstup

Záverom po zhliadnutí cca 20 prednášok je zrejmé, že podpora vzdelávania a kompetencií pôrodných asistentiek v celosvetovom meradle preukázateľne znižuje úmrtnosť novorodencov a zlepšuje zdravotný stav matiek. Tento fakt je najviac citeľný v krajinách s nízkym socioekonomickým statusom, ako sú krajiny latinsko-americké, africké a ázijské. Tu dosahuje perinatálna úmrtnosť niekedy až 90%. Štatistické dáta zverejnil Populačný fond OSN /UNFPA/  spolu s ICM, WHO a ďalšími partnermi.

Cesta do roku 2030

Ide o víziu, podľa ktorej by mali mať všetky ženy vo fertilnom veku, vrátane adolescentiek, prístup k štandardizovanej starostlivosti pôrodnej asistentky.  Úpravou legislatívy pre vzdelávanie a výkon starostlivosti pôrodných asistentiek sa predpokladá zlepšenie ich dostupnosti.

Plánované opatrenia, ktoré potencionálne zvýši mieru prežitia rodičiek a novorodencov:

·         Zaistenie sexuálnej výchovy pre dievčatá a chlapcov

·         Používanie a osveta strán prostriedkov antikoncepcie

·         Plánovanie rodiny využitím moderných antikoncepčných metód

·         Zaistenie aspoň 4 prehliadok v rámci starostlivosti PA počas gravidity

·         Zapojenie žien do rozhodovania, aká starostlivosť sa im a ich novorodencom dostane

·         Poskytovanie účinnej a tímovej (komplexnej) starostlivosti pôrodníckeho tímu

KOMPETENCIE pôrodných asistentiek

Dôležité a teda zásadné zostávajú KOMPETENCIE pôrodných asistentiek.           

Pôrodná starostlivosť má byť nielen dostupná, kvalitná a prístupná, ale tiež prijateľná. Stále nie je k dispozícii dostatočne a odpovedzajúcim spôsobom vzdelaných pôrodných asistentiek zaisťujúcich zdravotnú starostlivosť o ženy a deti. Len 22 percent sledovaných štátov má dnes dostatočný počet erudovaných a teda adekvátne vyškolených (podľa medzinárodných štandardov) pôrodných asistentiek, ktoré sú schopné uspokojiť základné potreby matiek a novorodencov. 

Česká republika nepatrí medzi krajiny s vysokou mortalitou, avšak i tu je naliehavá potreba posilnenia kompetencií PA. Malo by se tak stať, podľa prehlásenia ministra zdravotníctva ČR MUDr. Svatopluka Němečka, vytvorením novej pracovnej skupiny, ktorá by sa touto problematikou mala zaoberať. V marci roku 2014 podpísalo MZČR memorandum so zástupkyňami všetkých združení PA o spolupráci, kde sa zaväzuje k spoločnému úsiliu pri zmene koncepcie pôrodnej asistencie v ČR vrátane zmien v pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní PA.

 

Na záver malé zhrnutie, Globálna výzva

Pre záchranu väčšieho počtu žien a ich novorodencov je potrebné, aby jednotlivé štáty:

·         Dbali na kvalitné vzdelávanie pôrodných asistentiek, regulovali ich činnosť a efektívne riadili ľudské a finančné zdroje

·         Podporovali kvalitné vzdelávacie programy pre PA

·         Podporovali regulačné opatrenia a legislatívne zmeny pre výkon praxe PA

·         Zaistili starostlivosť PA v rámci národných finančných rozpočtov

·         Zaistili univerzálny prístup ženám k starostlivosti PA

·         Zvýšili kompetencie a spôsobilosť PA k životu ohrozujúcim výkonom

·         Posilňovali pozíciu a počet organizácií tvorenými PA

·         Zhromažďovali a poskytovali štatistické informácie o starostlivosť PA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Medelu CZ spracovala:

MUDr. Lenka Martolosová, gyn.-por. oddělení, Masarykova nemocnice v Rakovníku